Evangéliumi hitvallás

Az Evangéliumi Fórum – ahogy a nevében is van – evangéliumi misszió, munkánkat evangéliumi alapállásból, evangéliumi teológiai szemlélettel akarjuk végezni. Tudatos döntés volt, hogy 2008-as első konferenciánkon Jerram Barrs három előadása az evangéliumi identitásról szóljon. Az „evangéliumi” szó a mi értelmezésünkben azt a felekezetektől független teológiai alapállást jelöli, melynek középpontjában az evangélium áll, és amely a Bibliát tartja legfőbb tekintélynek az igazság és az élet minden kérdésében. Evangéliumi hitünket megvilágítja az alábbi három definíció, valamint a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség hitvallása, melyet magunkra nézve és az Evangéliumi Fórum missziója számára kötelezőnek fogadunk el. Közel áll hozzánk az ELF számára is mérvadó Evangelical Affirmations c. dokumentum is.

Az evangéliumi hit három lehetséges definíciója:

1. Alister McGrath az evangéliumi lelkiség négy meggyőződését sorolja fel: 1. a Biblia tekintélye és elégséges volta, 2. megváltás kizárólag Krisztus kereszthalála által van, 3. a személyes megtérés szükségessége, 4. az evangélizáció szükségessége, helyessége és sürgőssége. (Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris, Budapest, 1995)

2. John Stott a Szentháromságból kiindulva fogalmazza meg az evangéliumi hit három fő prioritását: 1. az Atya Isten kinyilatkoztató kezdeményezése, melyet az ihletett és végső tekintélyként szolgáló Szentírásból ismerhetünk meg, 2. a Fiú Isten megváltó munkája, melynek középpontjában a kereszten bemutatott helyettes áldozata áll, 3. a Szentlélek bennünket átformáló szolgálata, melynek elengedhetetlen kezdete az újjászületés csodája. (Egy az Úr, egy a hit. Harmat, Budapest, 2002)

3. Don Carson az ELF-en tartott előadásában az evangéliumi hit lényegét két elvben foglalta össze: az evangéliumi hit materiális elve az evangélium, formális elve pedig a Biblia tekintélye. Evangéliumi keresztények azok, akik a Krisztus haláláról és feltámadásáról szóló evangéliumot helyezik hitük középpontjába (megkülönböztetve azt másodlagos kérdésektől, ezáltal lehetővé téve a felekezeteken átívelő testvéri kapcsolatokat), az evangéliumot pedig a Szentírás alapján értelmezik, és hitük más kérdéseiben is a Szentírást tartják végső vonatkoztatási pontnak.

Egy evangéliumi hitvallás:

1. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten.

2. Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.

3. A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, a legfőbb tekintély és igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.

4. Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.

5. Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten, Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.

6. A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.

7. A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.

8. Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.

9. Az egy, szent, egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden hívő tartozik.

10. Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.